gnome-terminal-one-dark-theme

gnome-terminal-one-dark-theme

One Dark Theme for Gnome Terminal